Nyhetsbrev dec 2021

Hej!

Välkomna till Norrskenets första nyhetsbrev! Vårt mål med nyhetsbrevet är att komma med handfasta tips och idéer för dig som antingen är kommersiell fastighetsägare eller styrelsemedlem i en bostadsrättförening, här i Västerbotten.

Vad är då bättre att fördjupa sig i nu när vintern är på intåg om inte snöröjning?!

Vad har man för ansvar som fastighetsägare?

 • Fastighetsägaren har alltid ansvar för snöröjning och halkbekämpning inom fastigheten och blir skadeståndsskyldig om det har skötts dåligt och en olycka inträffar. Det gäller även takskottning med risk för fallande istappar och snöras. För tak har man ett strikt ansvar, det innebär att fastighetsägaren ansvarar oavsett om vårdslöshet föreligger eller inte.
 • Som fastighetsägare kan man genom avtal överföra ansvaret på en entreprenör som åtagit sig att snöröja och halkbekämpa. Här gäller det dock att vara mycket noggrann i utformningen av avtalet.

Vad behöver man tänka på inför upphandling och i avtalet med entreprenör?

 • Vid vilket snödjup skall snöröjning ske? I vissa fall kan man välja att ha ett snödjup vid blötsnö och ett vid torr snö. Inget är rätt eller fel, välj det som passar just er.
 • Ska utryckningarna ske vid avrop (då ligger ansvaret på er som Beställare), eller ska man lägga det på Entreprenören? Så att denne löpande riskbedömer samt vidtar nödvändiga åtgärder för att undvika att hyresgäster och besökare skadar sig inom berörda fastigheter på grund av halka eller snö.
 • Ni bör skapa en snöröjningskarta och lägg som bilaga. Här markeras områden som skall snöröjas och en prioriteringsordning på var man börjar. Det är smidigare än det låter, skriv ut en överblickskarta från internet och färgmarkera.
 • På kartan bör man även ha en uppsamlingsplats för snön.
 • Vid väldigt stora mängder kan borttransportering behövas, detta brukar man oftast beställa separat.
 • När ska skottningen senast ha utförts (ex, ”senast tolv timmar efter uppnått snödjup”)
 • Vilken typ av halkbekämpning vill man ska nyttjas, sandgrus (saltfritt), saltblandad sand eller salt. Detta beror på underlaget, då salt kan ha en korrosiv verkan på bland annat metaller, sten och betong.
 • Tid för utförande. Vilken tid på dygnet får entreprenören jobba? I vissa områden är det viktigt att det blir utfört på morgonen, medan man på andra ställen kanske heller anser att det är viktigt att sömnen ej störs för de boende.
 • Vill man ha sandlådor utställda, vem ska fylla dessa?
 • Man bör lägga till en klausul om samordningsansvaret, ”Entreprenören övertager det ansvar för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället, som enligt arbetsmiljölagen åvilar Beställaren.”
 •  Man bör också lägga med en klausul för att frånsäga sig ansvaret vid skador, ”Entreprenören är i förhållande till Beställaren ansvarig för dennes skadeståndsskyldighet gentemot tredje man under tiden då Entreprenören utför snöskottning och halkbekämpning i den omfattning som framgår av detta avtal.”
 • Säkerställ att man i avtalet lyft vad som händer vid skador på egendom som orsakats av entreprenören.
 • Dokumentera gärna området med bilder och text, så att ni har ett underlag på hur det såg ut inför snösäsongen startade.
 • Bestäm om man ska handla upp ett löpande eller ett fast pris. Löpande brukar oftast bli det mest rättvisande för båda parter.
 • Takskottningsavtal kan även det tecknas med bevakning eller efter avrop.
 • Här kan det vara skönt att teckna att det utförs med bevakning och lägga ansvaret på entreprenören.
 • Vid takskottning, här är det viktigt att ha ett företag med rätt kompetens på sin personal och fokus på dess säkerhet. Så även avseende rätt redskap för att inte skada taket. En trygghet är om de har utbildning i ”skotta säkert”.
 • Inför snösäsongen, gå gärna över taken och kontrollera att taksäkerhet finns installerad, så att ni är redo när snön kommer.

Det var ett antal punkter vi anser är viktiga att ha på plats inför att snösäsongen snart är här. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss på:
090-186 500.