Norrskenets Nyhetsbrev, jan 2022

Hej!

God fortsättning på det nya året, framför dig har du Norrskenets nyhetsbrev som denna gång tar upp en av de där förkortningarna som du säkert stött på några gånger, man kanske aldrig reflekterat så mycket över, SBA.

SBA, vad är det?
 Ni har säkert hört det nämnas, men vad betyder egentligen förkortningen och på vilket sätt rör det styrelsen i en bostadsrättsförening?
Varje år dör cirka 120 personer i bränder, oftast i sina bostäder. Genom ett antal enkla åtgärder kan vi minska både antalet bränder och dess konsekvenser.

Det är på styrelsens bord att jobba aktivt med att förhindra brand och se till att den inte får stora konsekvenser. Nummer ett för att lyckas med det är att skaffa sig kontroll. Fungerar exempelvis brandsläckaren i tvättstuga, och hur är egentligen framkomligheten för brandkåren?

SBA är en förkortning för systematiskt brandskyddsarbete och det är något man enligt lag är ansvarig för som fastighetsägare. Det innebär att man skall arbeta både med fastighetens brandtekniska skydd och dess installationer samt med det organisatoriska brandskyddet så som fungerande rutiner, utbildning för ansvariga personer, information till de boende m.m. För att säkerställa ett bra brandskydd och ett fungerande brandskyddsarbete behöver detta också dokumenteras. Regelbundna kontroller av brand- och utrymningssäkerheten i gemensamma utrymmen skall utföras och rutiner för att åtgärda eventuella fel och brister skall finnas framtagna.

Det är viktigt att jobba kontinuerligt och aktivt med brandskyddet. Det räcker inte med enstaka insatser för att kunna påvisa ett skäligt brandskydd.

Dokumentation
Det finns flera anledningar till att dokumentation är viktigt. Dels är det viktigt för att ni själva ska veta vilka åtgärder ni tagit och dels för att det ska vara enkelt att överlämna brandskyddsarbetet till någon annan om styrelsen byts ut.

En annan viktig faktor är att om en olycka skulle ske, kommer ert försäkringsbolag vilja se dokumentation på att ni har upprättat ett systematiskt brandskyddsarbete. Om ni inte kan påvisa det, kan det bli kostsamt. Även myndigheterna kan komma att vara intresserade av denna dokumentation.

Det finns olika sätt att dokumentera. Antingen har man en pärm där rutiner skrivs ner eller så använder man ett webbaserat system. Det viktigaste är att materialet är sparat på en säker plats, och att det finns tillgängligt för styrelsen, även efter byte av styrelse eller styrelsemedlemmar.

SBA-rutinen bör också innehålla någon form av kvittens på att punkterna ni beslutat ska finnas med också är kontrollerade enligt bestämt intervall. SBA-rutinen får inte bli bortglömd i en pärm, den måste vara aktuell och uppdaterad.

Vad ska en SBA-dokumentationen innehålla?
Arbetet med SBA kan förstås se väldigt olika ut beroende på vilken typ av fastighet det rör sig om, men för en bostadsrättsförening är minimikravet att ni tar fram en rutin i vilken det framgår hur ofta, och vem, som skall utföra vissa kontrollpunkter samt vilka dessa är.

En rekommendation är att ni i styrelsen kvartalsvis gör en genomgång av alla allmänna ytor, och noterar / korrigerar eventuella avvikelser som kan påverka brandsäkerheten.  Det kan bland annat röra sig om kontroll av att;

  • Nödutgångarna är tillgängliga och funktionella. Tänk på att trapphuset inte får belamras med barnvagnar och annan lös egendom, trapphuset är både en väg ut för de boende, och en väg in för räddningstjänsten.
  • Utrymningsskyltarna, om sådana finns, är i drift. Tänk på att utrymningsskyltar också skall tändas vid strömavbrott, ofta finns en kontrollknapp för detta.
  • Det inte förvaras brandfarligt gods i källargångar och på vinden.
  • Eventuella brandsläckare är tydligt uppmärkta och funktionella.
  • Dörrstängare fungerar som de ska och att dörrar inte fastnar i halvöppet läge.
  • Kontroll av rörgenomföringar, om ni drar om elen eller installerar fiber, är ni säkra på att hålen tätas på ett korrekt sätt?
  • Utemiljön inte har några nya hinder som försvårar utrymning och / eller tillträde för brandbilar och ambulans

Utöver kvartalsvis genomgång i fastigheten bör det I SBA-rutinen även finnas nedskrivet om fastigheten har rökluckor eller ej, och när de skall besiktigas. Om du själv inte har kunskapen att göra detta finns flertalet företag som kan hjälpa till.

Varje lägenhet är en brandcell och ni bör ta ett beslut på hur ni ska hantera de boendes önskemål om att bygga om och ändra planlösningen, påverkas brandsäkerheten?

I varje lägenhet bör förstås finnas minst en brandvarnare, de är en billig livförsäkring. Här kan ni i styrelsen underlätta genom att en gång om året påminna era medlemmar om vikten av brandvarnare samt att man kontinuerligt funktionstestar dessa.


Nu har ni fått ta del av vikten av att utföra ett kontinuerligt och dokumenterat brandskyddsarbete, förhoppningsvis har många av er arbetat med det här löpande, om inte är det dags att sätta igång! Behöver ni hjälp på traven är ni alltid välkomna att kontakta oss, info@norrskenet.com

Om en månad kommer vårt nästa nyhetsbrev, har ni några önskemål om vad vi ska ta upp, kontakta oss gärna!