Lekplatsbesiktning

Äntligen har våren börjat göra intåg och vi kan spendera mer tid utomhus! Något som också tinat fram efter vintern är våra lekplatser. Hur ser det ut hos er, har ni en egen lekplats i föreningen? Hur gör ni i så fall för att säkerställa att den är trygg och säker för barnen och vem är egentligen ansvarig om det sker en olycka?

Lekplats

Lagkrav

Fastighetsägaren innehar ansvaret för att en lekplats och lekredskap uppfyller de säkerhetsregler som finns. Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) ställer krav på att nya lekplatser ska utformas säkert och att befintliga lekplatser ska underhållas.

För att göra det lite rörigare finns även en till lag, produktsäkerhetslagen (PSL). Där står det bland annat att en näringsidkare som tillhandahåller varor och tjänster till konsumenter ansvarig för säkerheten. Bostadsbolag, bostadsrättsföreningar eller kommuner betraktas här som näringsidkare och lekredskapen som en vara eller tjänst. Därför ska fastighetsägare med lekplatser även följa produktsäkerhetslagen. Vilka gällande regler för lekplatser och lekredskap som finns hittar du på Boverkets webbplats.

Lagbok

Om lagkraven ej efterlevs

Ungefär 19 000 barn är offer för olyckor på lekplatser och skolor i Sverige varje år. Utöver de skador och det lidande som kan uppstå för den enskilde individen, där olyckan i värsta fall kan få en dödlig utgång, är det en rättslig angelägenhet vems ansvar är när det är flera parter inblandade. En olycka kan leda till utdragna och ofta kostsamma rättsprocesser.

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för nya lekplatser och för att underhållet av gamla lekplatser sköts enligt PBL. Konsumentverket är tillsynsmyndighet för att säkerheten hos lekredskap uppfylls enligt produktsäkerhetslagen.

Då det gäller bostadsrättsföreningar så är det styrelsen som har det juridiska ansvaret. Då är det viktigt att kunna visa att man har kontroll på sina lekplatser och lekredskap och att man följer en plan för underhållet av dessa.

Fastighetsägarens ansvar

En fastighetsägare med tillhörande lekplats har ett ansvar som kan delas in i tre rubriker:
Skadeståndsansvar, Straffansvar, Övrigt ansvar

Skadeståndsansvaret innebär att det fastighetsägande bolaget drabbas och som huvudregel gäller att de anställda går fria. Det är ofta möjligt att försäkra sig mot ett eventuellt skadestånd genom att ta en ansvarsförsäkring. För att det ska finnas ett skadeståndsansvar ska fastighetsägaren, genom vårdslöshet, ha underlåtit att agera när det funnits en skyldighet att göra så. Det ska vidare finnas ett orsakssamband mellan underlåtenheten att agera samt den skada som uppstått.

En fastighetsägares straffansvar drabbar, till skillnad från skadeståndsansvaret, fysiska individer. Det innebär att ledning och anställda i ett bolag kan straffas. Straffansvar regleras i såväl generell lagstiftning som Brottsbalken liksom i specialförfattningar liksom Miljöbalken. Det är inte möjligt att försäkra sig mot straffansvar.

Under övrigt ansvar faller ansvar på annan grund, till exempel bestämmelser om vite eller företagsbot.

Skadestånd

Hur bör man då agera som fastighetsägare?

För att kunna påvisa att man har ett kontinuerligt säkerhetsarbete bör man årligen genomföra en lekplatsbesiktning av en person med erforderlig kompetens. Man bör även fortlöpande vid exempelvis fastighetsskötarens rondering göra en visuell kontroll av lekplatsen. Detta skall dokumenteras och sparas, så att de går att visa upp vid en eventuell tillsyn.

Lekplats

Hur går en besiktning till?

Vid en besiktning kommer besiktningsmannen kontrollera lekplatsen på ett antal punkter, detta dokumenteras sedan och överlämnas till fastighetsägaren i form av en rapport. Där fastighetsägaren får ta del av vilka eventuella brister som påfunnits och i vilken grad/omfattning dessa är, här är även en riskanalys av skaderisken invävd. Det ges en rekommendation på vad som måste åtgärdas akut, vad som bör ske skyndsamt och vad man kan ta längre fram.

Hink och spade

Några av punkterna besiktningsmannen tittar på

  • Utstickande delar och glipor vid rutschkanan

Det är lätt hänt att barnens kläder fastnar i utstickande delar eller små glipor mellan plattformen och rutschkanans början. Ett för stort avstånd mellan marken och rutschkanans ände kan utgöra en risk för fallskada.

  • Hårt och utslitet underlag

Stötdämpande underlag i form av exempelvis gummimattor, bark eller sand är viktigt på en lekplats, men dessa material håller inte för evigt utan tappar över tid sina egenskaper.

  • Ruttnande träbom i gungställningen

En gungställning i trä som börjat ruttna i stockarna behöver bytas ut snabbt för att förhindra fara. I själva gungkedjorna får det inte finnas några stora glipor som barn kan fastna i.

  • Höga klätterställningar utan skyddsräcken

För äldre klätterställningar är det inte säkert att fallhöjd och skyddsräcken uppfyller dagens krav. Även öppningar i redskapet där man kan ta sig igenom med kroppen men inte huvudet utgör en risk för att barn blir hängandes.

  • För litet avstånd mellan redskapen

En säker lekplats behöver ha avstånd mellan redskapen. Om olyckan väl är framme och ett barn faller från ett av redskapen, ska barnet då inte landa på ett annat redskap och på så sätt skadar sig.

Gungor

Vi hoppas att ni med detta blivit klokare avseende vad som gäller för er lekplats, som skall vara både rolig och trygg för våra barn.

Önskar ni hjälp med besiktning av er lekplats finns vi på Norrskenet tillgängliga, det är bara att kontakta oss för en offert.

Med önskan om en trevlig vår!


Fler användbara tips och råd hittar ni på vår FAQ.

Som vanligt, har ni frågor eller funderingar är ni alltid mer än välkomna att kontakta oss på Norrskenet!

info@norrskenet.com
090-186 500

Följ oss på Facebook

För att prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det direkt i mailen, klicka här.

www.norrskenet.com