Norrskenets Nyhetsbrev, mars 2022

Grannar som festar sent in på nätterna? Någon som över på pianot tidiga mornar? Hur mycket får man egentligen störa sina grannar, och vad kan jag som styrelsemedlem göra?

Hur ska det hanteras av styrelsen?
Först och främst kan vi konstatera att ni i styrelsen enligt Bostadsrättslagen faktiskt har en lagstadgad skyldighet att agera om någon blir störd av sina grannar. Dokumentera därför gärna era insatser, att ni faktiskt gör vad ni kan för att komma till rätta med problemet.

Rent generellt kan man säga att sunt förnuft ska råda, alltså att man normalt sett skall visa extra mycket hänsyn nattetid och då undvika att städa eller på annat sätt föra oväsen. Den vanligaste störningen är olika former av oljud på kvällar och nätter, men störningar kan även bestå i starka lukter, eller beteende som är så pass avvikande att det påverkar omgivningen negativt.

Skiljer det sig mellan bostadsrätter och hyresrätter i en bostadsrättsförening?I en bostadsrättsförening finns ofta både bostadsrätter och hyresrätter, en vanlig myt är att man inte kan vräkas från en bostadsrätt eftersom man ”äger” den och att en hyresrätt är en mer osäker boendeform, men så är inte fallet. Som ni vet äger man ju inte väggarna och taken i sin lägenhet, utan bara rätten att nyttja dessa, och om man inte följer regler och lagar upphör denna rätt. Störningar regleras huvudsakligen i Bostadsrättslagen, i vilken vi kan läsa;

9 §   När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.

Någon exakt regel för hur en störning ser ut finns alltså inte, de flesta skulle nog hålla med om att det får anses acceptabelt att ha en enstaka fest i samband med ett jubileum, liksom att det finns en gräns för mycket piano en boende får spela, även om det sker på dagtid. Lagen är dock tydlig med att det inte bara är den boende som skall undvika att störa, denne är även skyldig och säkerställa att sina gäster inte stör.

Finns det speciella regler för hyresrätter belägna i bostadsrättsföreningar? Ja, här är det en annan lagstiftning, Hyreslagen, som råder men principerna är faktiskt är desamma. Den som bor i lägenheten eller dennes gäster får inte nyttja den på ett sätt som stör grannarna och vid upprepade störningar riskerar hyresgästen att bli uppsagd.

Finns det någon vägledning i stadgarna?
En bostadsrättsförening har också sina stadgar att ta hänsyn till, men bara för att någon brutit mot stadgarna ens ett upprepat antal gånger betyder det inte att bostadsrätten kan förverkas, brottet ska var av ”av synnerlig vikt för föreningen” vilket inte är fallet om någon underlåter att respektera reglerna i tvättstugan eller förvarar sin smutsiga cykel i trapphuset, även om det kan vara nog så störande. Återkommande och sena fester kan däremot vara en störning, eller musik som är så pass hög att den stör även om den spelas på dagtid.

Rent praktiskt, hur går vi i styrelsen till väga? 
Oavsett om det rör sig om en bostadsrätt eller hyresrätt så är den rätta gången ungefär densamma, när någon av de boende hör av sig till dig som styrelsemedlem ska du;

1) Be den som blir störd att själv kontakta den som stör, i nio fall av tio är en öppen och vänlig dialog den bästa lösningen. Ofta vet den som stör inte ens om det själv, ”förlåt, jag tänkte inte på det”.

2) Be också den som blir störd att skriva en ”störningsdagbok”, det behöver inte vara en komplicerad sådan, men den ska vara tydlig med datum, klockslag och vilken typ av störning det är. Denna dokumentation kan komma att bli mycket viktig om det är så att störningarna går vidare till en uppsägning.

3) Parallellt med att den som blir störd börjar skriva en störningsdagbok bör också ni i styrelsen kontakta den som stör. Åter igen, i de flesta fall brukar det räcka med att muntligen varna de som stör för att bättring ska ske. I vissa fall kan det vara befogat med en skriftlig varning, den skickar ni förstås i ett rekommenderat brev och tänk på att ni också måste underrätta socialnämnden i er kommun om ni tror att ärendet kommer sluta med någon form av vräkning / uppsägning av bostadsrätten. När ni skriver varningen ska ni vara tydliga med exakt vari störningen består, gärna med konkreta exempel, samt att den berörde faktiskt löper risken att bli uppsagd från föreningen.

Uppsägning utan varning?
Vid extrema fall kan en uppsägning bli aktuell även utan föregående varning, men detta är mycket ovanligt och vid dessa fall ska en kopia av uppsägningen skickas till socialnämnden, men detta är alltså bara aktuellt vid de mest extrema fallen av störning.

Sammanfattningsvis
För att sammanfatta finns alltså ingen exakt regel eller lag som stipulerar vad som är en störning, men om era bostadsrättsinnehavare eller hyresgäster blir störda bör ni ta detta på allvar och agera, och om ni bedömer att ärendet kommer gå så långt som till en uppsägning kan det vara klokt att ta hjälp av en jurist då det finns en del formkrav som ska vara uppfyllda kring dokumentation och hänvisningar till lagrum, men mycket av arbetet kan ni göra själva såsom störningsdagbok och de första varningarna.


Hjälp eller mer info
Vill ni ha hjälp att författa ett störningsbrev, eller få information om hur man skriver en störningsdagbok, kontakta gärna oss på Norrskenet, info@norrskenet.com

I nästa nummer av vårt nyhetsbrev ska vi reda ut det där med avtal, vilka avtal behöver ni egentligen och hur långa avtal ska man teckna?